CÁC LOẠI VẮC XIN

VẮC-XIN CÚM MÙA CỦA PHÁP ( VAXIGRIP 0.25): CHỈ ĐỊNH, LIỀU LƯỢNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN VÀ THẬN TRỌNG